Inglise keel

Inglise keel algajatele A1

Õppekavarühm: 0231 keeleõpe  (ISCED-F 2013)

Eesmärk: Koolituse tulemusena omandab õppija inglise keele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsamates suhtlemissituatsioonides.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu

 • saab aru lihtsamast vestlusest,
 • vestleb lühilausetega lihtsamatel teemade,
 • annab enda kohta tähtsamat infot (nimi, keel, rahvus jms) ning küsib seda ka oma vestluskaaslaselt,

Sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Õpingute alustamise tingimused: koolitus sobib õppijaile, kes alustavad tutvust inglise keelega.

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Õppekeskkond: õpe viiakse läbi internetiühendusega õppeklassis, mis mahutab vähemalt 18 inimest. Klassis on vajalikud abivahendid: projektor, arvuti, tahvel, ekraan, CD mängija.

Õppevahendid: Koolitaja koostab ise õppematerjali, mis edastatakse õppijatele paberkandjal ja/või elektroonselt. Õppija koostab ja süstematiseerib endale õpetaja jagatud infomaterjalist õpimapi.

Õppe sisu:

 • Viisakusväljendid.
 • Tegusõna olema.. See on… – This is …
 • Nimisõna mitmus. Asesõnad he/she/they; his/her. Isiklik informatsioon.
 •  Eitavad laused. Lühivastused. Viisakusväljendid.
 • Minu pere. Omastav asesõna.
 • Tegusõna omama – have/has. Lihtolevik.
 • Arvsõna 1-100. Kui palju see maksab? Minu päev. Päevad. Kellaaeg.
 • Omadussõna
 • Küsisõnad: What? Who? Where? How? How old? How far?

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid: Õppija osaleb vähemalt 75% kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid. Hindamismeetodid: kirjalik test, mis hõlmab kõiki läbitud teemasid; suuline vestlus (õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele)

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse õppijale, kes täitis õppe lõpetamise tingimused. Tõend väljastatakse õppijale, kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi, kuid osalesid õppetöös.

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon: Kõrgharidusega filoloog, kogemus täiskasvanute koolitajana.