Kalju Lepiku mälestusmärgi ideekavandi konkursi tingimused

KALJU LEPIKU MÄLESTUSMÄRGI IDEEKAVANDI KONKURSI TINGIMUSED


I Üldsätted

1. Konkursi korraldaja

MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriselts ja Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus

2. Konkursi eesmärk

2.1. Konkursi eesmärk on saada praktikas teostatav sobivaim skulpturaalne ja arhitektuuriline lahendus Koerust pärit luuletaja Kalju Lepiku mälestuspaigale, mis avatakse Koerus Aruküla mõisa pargis tema 100. sünniaastapäevaksoktoobris 2020.

2.2. Esitatav töö peab lähtuma Kalju Lepiku loovast isiksusest ning tõlgendama mälestuspaiga ideed, mis peab olema vaatajale mõistetav, atraktiivne ja heal kunstilisel tasemel ning sobima ümbritsevasse looduskeskkonda. Mälestuspaiga idees peab olema koht istutatavale pihlakale ning pingile. Portreelise lahenduse korral tagada persooni äratuntavus. Skulpturaalse ülesehituse, figuraalsete ja/või abstraktsete kujutiste või nende sümbioosi osas jääb autorile loominguvabadus.

2.3. Mälestuspaiga lahendus peab moodustama ühtse kompositsioonilise terviku ning jääma ettenähtud ala 20 m² piiridesse.

2.4. Mälestuspaiga lahenduses kasutatavad materjalid peavad sobima ajaloolisse keskkonda, olema kergesti puhastatavad ja võimalikult vandalismi- ning ilmastikukindlad.

2.5. Ideekonkursi võitja saab endale võtta autorijärelevalve teostamise kohustuse ja vajadusel detailsemate jooniste koostamise.

2.6. Kavandatava töö realiseerimine võiks jääda suurusjärku 30 000 eurot.

2.7. Kavandataval tööl näidata sobivaim koht QR koodile.

3. Konkursi vorm

3.1. Konkurss on avalik, anonüümne ja üheetapiline.

3.2. Konkursist osavõtt on vaba. Ühe osavõtja poolt esitatavate tööde arvu ei piirata.

4. Konkursi komisjon

4.1. Võistlustööde hindamiseks moodustatakse komisjon.

Esimees: Aldo Tamm – Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus juhatuse liige

Liikmed:

Aino Lepik von Wiren – Kalju Lepiku tütar

Jaan Kabin – Koeru Keskkooli direktor

Malle Last – Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus juhatuse liige

Tiina Oraste – Järva valla abivallavanem

Karen Klandorf – Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik

Ülle Jääger – Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi juhatuse liige

Eva Linno – Koeru Kultuurimaja direktor

4.2. Otsustamisel omavad hääleõigust komisjoni esimees ja liikmed. Hääletamine on komisjoni koosolekul avalik.

4.3. Komisjon võib vajadusel kaasata eksperte, kellel on õigus osa võtta komisjoni koosolekutest, kuid nende arvamus on komisjonile soovituslik ja neil puudub otsustamisel hääleõigus.

5. Stipendiumid

5.1. Stipendiumiteks on ette nähtud 2000 eurot, mis jaotub järgmiselt:

I stipendium – 1000 eurot

II stipendium – 600 eurot

III stipendium – 400 eurot

5.2. Stipendiumid maksab välja konkursi võitjatele MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriselts, kes ei võta kohustusi stipendiumi saajate poolt kaasatud spetsialistide tasustamiseks.

5.3. Konkursi stipendiumi pälvinud tööde autoritele makstakse raha välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast võitjate väljakuulutamist.

6. Lepingu sõlmimine

6.1. Konkursitööde autoritele jäävad isiklikud autoriõigused.

6.2. Autasustatud tööde autorid loobuvad oma varalistest autoriõigustest MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi kasuks.

6.3. Konkursi võitjaga sõlmitakse leping töö teostamiseks enne stipendiumi väljamaksmist.

6.4. Juhul kui lepingu tingimustes kokkulepet konkursi võitjaga ei saavutata, on ostjal õigus alustada läbirääkimisi teiste premeeritud autoritega.

7. Konkursist osavõtu keeld

Konkursist ei või osa võtta komisjoni liikmed, nende perekonnaliikmed, eksperdid, samuti isikud, kes on osalenud konkursi ettevalmistamisel.

8. Konkursi tähtaeg

8.1. Konkurss algab 14. märtsil 2019. a. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. august 2019 kell 16.00. Tööd tuleb esitada Koeru raamatukokku raamatuklubile Vaimuvalgus aadressil: Paide tee 3, 73001, Koeru, Järva vald, Järvamaa.

8.2. Töö vastuvõtmisel kirjutab vastuvõtja pakendile töö saabumise järjekorranumbri, kuupäeva ja kellaaja.

9. Konkursi tulemuste väljakuulutamine

Konkursi tulemused kuulutatakse välja 5. oktoobril 2019 Aruküla mõisas 17. Kalju Lepiku luulevõistlusel.

II                                                

Võistlusülesanne

1.Taustinformatsioon

Kalju Lepiku sünnikoht ja noorusmaa on Koeru. Mitmendat põlve koerulane võiks luuletaja kohta öelda, sest nii tema isa- kui emapoolsed vanavanemad olid pärit Koeru ümbruse küladest. Haridusteed alustas ta 1928. a Koeru 6-kl Algkoolis Aruküla mõisas. Edukas õppetöös, mitmekülgsete huvidega (osales näitemängudes, laulukooris, võttis klaveritunde ja oli tubli sportlane), sõbralik ja abivalmis koolivend – sellisena on Kalju meelde jäänud oma õpetajatele ja koolikaaslastele.

Vaata lisa: http://www.koeru.edu.ee/kaljulepik/kalju-lepik/

2. Mälestusmärgi asukoht

Koerus Aruküla mõisa pargis. Arvestada tuleb seda, et mälestusmärk hakkab paiknema muinsuskaitse ja looduskaitse all olevas pargis.

3. Projekteerimisjuhised

Kavandatav mälestusmärk peab olema autori originaallooming, tehniliselt teostatav ja sobima esitatud keskkonda.

4. Konkursile esitatavad materjalid

4.1. Eskiismakett skulpturaalses lahenduses mitte väiksem kui 1:10

4.2. Seletuskiri (kuni üks A4 lehekülg).

5. Vormistuse nõuded

Konkursitöö graafiline materjal peab olema esitatud jäigale alusele kinnitatud paberil, vabas formaadis. Jooniste ja maketi kvaliteet peab võimaldama korraldajal demonstreerida võistlustöid.

6. Anonüümsus

6.1. Võistlus on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised ja seletuskiri peavad olema varustatud märgusõnaga. Tööde esitamise hetkel peavad kõik materjalid olema ühes kinnises ilma väliste eraldusmärkideta pakendis pealkirjaga „Kalju Lepik“.

6.2. Pakendisse tuleb lisada märgusõnaga varustatud kinnine ja läbipaistmatu ümbrik märkega „Nimekaart”, milles esitatakse töö tegijate nimed ja aadressid ning viide, kellele kuulub töö autoriõigus ning isiku nimi ja telefoninumber, kellega ühendust võtta konkursi tulemuste teatamiseks. Premeerimata tööd saab kätte Koeru raamatukogust Paide tee 3.

7. Konkursitööde kvalifitseerimine

Komisjon hindab ainult õigeaegselt laekunud konkursitöid. Tööde vastavuse konkursi reglemendile otsustab komisjon. Mittekvalifitseerunuks loetakse ka konkursi tähtajast hiljem laekunud tööd.

8. Konkursitööde hindamine

Komisjon valib konkursi võitjad välja hiljemalt 1. septembriks 2019. a, kusjuures hinnatakse tööde vastavust konkursi reglemendile, kujunduse väljendusrikkust ning sobivust mälestusmärgi ideega. Samuti hinnatakse mälestusmärgi tehnilist teostatavust. Komisjon ei ole kohustatud võitja määratlemise otsust põhjendama. Komisjon teeb oma otsuse konsensuse alusel. Komisjon võib vastava tasemega tööde puudumisel preemiate kogusumma ulatuses preemiaid ümber jagada või välja andmata jätta.

9. Täiendav informatsioon

9.1. Konkursiala topograafiline alusplaan mõõtkavas M 1:500 (PDF failina), konkursiala piiriga ja konkursiala asukohta kajastavad fotod saab Koeru raamatukogust aadressil Paide tee 3, 73001, Koeru, Järva vald, Järvamaa või meilil yllej@koeru.edu.ee, tel 5383 6638.

9.2. Täiendav informatsioon: Aldo Tamm, tel 501 6260.