Õppekorralduse alused

ÕPPEKORALDUSE ALUSED

Koolituste üldeesmärk

Avardada täiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalusi vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu.

Tasuta kursustel osalemise tingimused

Tasuta kursustel võivad osaleda kõik koolikohustuse täitnud isikud (vanus alates 17). Ühel õppeaastal võib üks isik osaleda kuni kolmel tasuta kursusel. Korduv  sama sisuga kursuse osavõtt on võimalik vabade kohtade olemasolul.

Eelistatud sihtrühmad

Noored  mittetöötavad  töövõimetuspensionärid

Madala haridustasemega 55–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed inimesed

20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud

Igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

Noored vene keele oskuseta elanikud

Madala haridustasemega väikelastevanemad

Madala haridustasemega lihttöölised