TÄISKASVANUTE KOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED


ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriselts (registrikood 80049486 ) poolt asutatud täiskasvanute koolitusasutuse nimi on Koeru Koolituskeskus (edaspidi Koolitusasutus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Koolitusasutus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

2.2 Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

õppekava nimetus; õppekavarühm; õppekava eesmärk ja õpiväljundid; õppekava koostamise alus; sihtgrupp ja õppekeel; õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppekava kogu maht ja struktuur (akadeemiline tund) sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe sisu; õppekeskkonna kirjeldus; õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud; lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid; koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3 Koolitusasutuse õppekavad on nähtavad kodulehel http://koeruhks.eu/

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Koolitusasutus viib koolitusi läbi Järva valla haridusasutuste õppeklassides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.

3.2. Koolitusasutuse koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.

3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3.4 Kõik koolitused on nähtavad kodulehel enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda e-posti yllej@koeru.edu.ee või telefoni teel.

3.5 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus.

3.6 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.

3.7 Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit, lubatud on kasutada ka oma arvutit.

KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Lektor esitab peale koolituse lõppu koolitusasutusele hinnangu asutuse tööst.

TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Koolitusasutus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Kursusel osaleja täidab kursuse lõpetamisel enesehindamise ankeedi ja õppetöö tagasiside ankeedi. Saadud tagasisidet analüüsitakse ja arvestatakse edaspidises õppetöös.

5.2 Koolitusasutus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, elukoht ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.