Arvutiõpetus

ARVUTIÕPETUSE ALGKURSUS

Õppekavarühm : 0611 Arvutikasutus (ISCED – F 2013)

Eesmärk: Koolituse tulemusel tunneb osaleja elementaarseid arvutikasutamise võimalusi

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu

  • kasutab iseseisvalt arvutit,
  • koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid dokumente,
  • kasutab internetti info hankimiseks, suhtlemiseks, igapäevaseks asjaajamiseks

Sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Tundide arv: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Õppekeskkond: õpe viiakse läbi internetiühendusega õppeklassis, mis mahutab vähemalt 22 inimest. Klassis on vajalikud abivahendid: projektor, arvutid, tahvel, ekraan.

Õppevahendid: Õppevahenditeks on arvutid (vajaliku tarkvara ja internetiühendusega), lektori koostatud materjalid, internet.

Õppe sisu:

arvuti: mis ja milleks on arvuti, hiir, töölaud, ikoonid, start-menüü, kalkulaator, klaviatuur; tekstitöötlus: dokumendi loomine, teksti loomine ja töötlemine/vormindamine;

failihaldus: uue kausta loomine, failide sorteerimine;

internet: info otsimise võimalused, piltide otsimise võimalused, info salvestamine, mälupulgad ja pilved, postkastid ja e-kirjad: erinevad postkastid ja aadressid, koopia ja pimekoopia, manused;

andmetöötlus: exceli võimalused, tehted, ümmardamine, töölehed, loetelud, sorteerimine, tabeli vormindamine, printimine

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid: Kursuse edukaks läbimiseks on vaja, et on osaletud vähemalt 75% õppetööst. Vähemalt 75% hinnatavatest töödest on tehtud hindele „sooritatud“. Kursusel tehtud hinnatavad tööd hinnatakse, kas sooritatud/mittesooritatud.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse õppijale, kes täitis õppe lõpetamise tingimused. Tõend väljastatakse õppijale, kes ei täitnud õppe lõpetamise tingimusi, kuid osalesid õppetöös.

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon: Kõrgharidusega IT-spetsialist, kogemus täiskasvanute koolitajana. Töötab Koeru Keskkoolis IT-spetsialistina.